Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wybierz kierunek jazdy:


Tramwajowa linia turystyczna
Aktualności
Informacje o Klubie
Władze i zespoły Klubu
Statut
Organizowane imprezy
Kronika działalności Klubu
Kronika imprez
Wydawnictwa


Statut


S T A T U T
Klubu Miłośników Transportu Miejskiego
w Chorzowie Batorym

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy dokument określa statut stowarzyszenia pod nazwą Klub Miłośników Transportu Miejskiego, zwanego dalej Klubem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej KMTM.
 3. Klub jest samodzielnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 4. Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Klub jest utworzony na czas nieokreślony.
 6. Klub może używać znaków, pieczęci, herbów i symboli.

§ 2

 1. Siedzibą Klubu jest miasto Chorzów.
 2. Klub może używać adresu korespondencyjnego, odmiennego od adresu siedziby.
 3. Terenem działania Klubu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, Klub może również podejmować działania o charakterze międzynarodowym.

§ 3

 1. Celem działalności Klubu jest:
  1. dokumentowanie historii transportu miejskiego w regionie,
  2. kolekcjonowanie pamiątek, dokumentów i zabytków związanych z transportem miejskim,
  3. prowadzenie prac przy utrzymaniu zabytków techniki i infrastruktury,
  4. działalność w zakresie kultury i rozwoju regionalnego,
  5. współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami zajmującym się transportem miejskim w kraju i za granicą,
  6. współpraca z władzami administracji samorządowej i państwowej w dziedzinie transportu miejskiego,
  7. popularyzacja tematyki transportu miejskiego oraz idei zrównoważonego transportu,
  8. organizacja wycieczek oraz imprez, w tym przejazdów taborem historycznym,
  9. śledzenie problematyki transportowej i bieżącego funkcjonowania transportu miejskiego.
 2. Cele wymienione w ust. 1 Klub realizuje w miarę posiadanych możliwości, w tym m.in. przez:
  1. tworzenie i wydanie publikacji, tytułów prasowych i wydawnictw, tworzenie i publikowanie materiałów multimedialnych oraz serwisów internetowych,
  2. opracowywanie analiz i raportów,
  3. realizację projektów i kampanii społecznych,
  4. współuczestnictwo w projektach związanych z transportem miejskim,
  5. korzystanie ze środków ochrony prawnej i kontroli społecznej,
  6. postulowanie i rzecznictwo w zakresie transportu miejskiego,
  7. organizowanie i uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach,
  8. organizacja imprez, wystaw i wycieczek, w tym przejazdów specjalnych,
  9. współpracę przedstawicielami władzy publicznej państwowej i samorządowej, a także z innymi podmiotami takimi jak organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe, przedsiębiorstwa oraz media.
 3. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w postaci działalności społecznie użytecznej w sferze następujących zadań publicznych:
  1. rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
  4. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
  5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  7. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  8. działań wspomagających rozwój demokracji,
  9. upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 4. Klub opiera swą działalność o pracę społeczną członków, środki finansowe pochodzące ze składek, zapisy testamentowe, darowizny, dotacje i subwencje.
 5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 6. W swojej działalności Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Członkostwo

§ 4

Członkostwo w Klubie może być zwyczajne, wspierające lub honorowe.

§ 5

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, po ukończeniu 16 roku życia, nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Małoletni poniżej 16 roku życia może zostać członkiem zwyczajnym Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych. Osoba taka nie ma prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu.
 3. Zarząd, w drodze uchwały, przyjmuje lub odmawia przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.
 4. Od decyzji o której mowa w ust. 3 przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Zarządu, w ciągu 14 dni od jej podjęcia.

§ 6

 1. Członek zwyczajny mają prawo, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2:
  1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu,
  2. uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. uczestniczyć w działaniach Klubu,
  4. korzystać z urządzeń, zasobów, świadczeń i pomocy Klubu,
  5. zgłaszać postulaty i wnioski do organów Klubu.
 2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i decyzji organów Klubu,
  2. regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich,
  3. czynny udział w pracach i działalności Klubu,
  4. obecność na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Zarząd, w drodze uchwały, na wniosek członka zwyczajnego lub z powodu znikomego udziału danego członka w pracach Klubu, może zawiesić członkostwo w Klubie na czas określony.
 4. W okresie zawieszenia o którym mowa w ust. 3 członek zwyczajny:
  1. nie może uczestniczyć w działaniach Klubu,
  2. nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. zawiesza swoje uczestnictwo w organach Klubu w których pełni funkcję.
 5. Członek zwyczajny ma prawo do reprezentowania Klubu w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez organy Klubu.
 6. Na wniosek członka zwyczajnego Zarząd nadaje status członka-korespondenta. Członek-korespondent posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, lecz jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w zebraniach Klubu (za wyjątkiem Walnych Zgromadzeń Członków). Odwołanie statusu członka-korespondenta również następuje decyzją Zarządu na wniosek członka.

§ 7

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna po udzieleniu Klubowi udokumentowanej pomocy materialnej lub merytorycznej.
 2. Członek wspierający może działać w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały, przyjmuje lub odmawia przyjęcia w poczet członków wspierających Klubu na wniosek Zarządu.
 4. Członek wspierający ma prawo:
  1. uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
  2. uczestniczyć w działaniach Klubu,
  3. korzystać z urządzeń, zasobów, świadczeń i pomocy Klubu,
  4. zgłaszać postulaty i wnioski do organów Klubu.
 5. Do obowiązków członka wspierającego należy:
  1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i decyzji organów Klubu,
  2. czynny udział w pracach i wspieranie działalności Klubu.
 6. Od decyzji o której mowa w ust. 3 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od jej podjęcia.

§ 8

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla działalności Klubu.
 2. Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały, przyjmuje lub odmawia przyjęcia w poczet członków honorowych Klubu na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 5 członków zwyczajnych.
 3. Członek honorowy ma prawo:
  1. uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków,
  2. uczestniczyć w działaniach Klubu,
  3. korzystać z urządzeń, zasobów, świadczeń i pomocy Klubu,
  4. zgłaszać postulaty i wnioski do organów Klubu.
 4. Do obowiązków członka honorowego należy przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i decyzji organów Klubu.
 5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 6. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Klubu.
 7. Od decyzji o której mowa w ust. 2 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od jej podjęcia.

§ 9

 1. Ustanie członkostwa w Klubie następuje z chwilą:
  1. skreślenia z listy członków zwyczajnych, wspierających lub honorowych,
  2. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. śmierci,
  4. rozwiązania Klubu,
  5. zakończenia działalności lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - w przypadku członka wspierającego.
 2. Zarząd, w drodze uchwały - w odniesieniu do członków zwyczajnych, a Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, w drodze uchwały - w odniesieniu do członków wspierających, podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków o którym mowa w ust. 1 lit. a w wypadku:
  1. wniosku członka o wystąpienie z Klubu,
  2. długotrwałego uchylania się od udziału w pracach i działalności Klubu,
  3. nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków przez okres co najmniej dwóch lat,
  4. zaleganiu w płatności składek członkowskich przez okres przekraczający sześć miesięcy,
  5. naruszania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał i decyzji organów Klubu,
  6. działania na szkodę Klubu lub działań sprzecznych z celami Klubu.
 3. Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, w drodze uchwały - w odniesieniu do członków honorowych, podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków o którym mowa w ust. 1 lit. a w wypadku:
  1. wniosku członka o wystąpienie ze Klubu,
  2. naruszania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał i decyzji organów Klubu,
  3. działania na szkodę Klubu lub działań sprzecznych z celami Klubu.
 4. Organ podejmujący decyzję o skreśleniu z listy członków decyduje w sprawie ewentualnych roszczeń Klubu w stosunku do występującego członka.
 5. Od decyzji Zarządu o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od jej podjęcia.
 6. Od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków o której mowa w ust. 2 i 3 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od jej podjęcia.
 7. Do czasu rozpatrzenia odwołania o którym mowa w ust. 5 lub ponownego rozpatrzenia wniosku o którym mowa w ust. 6 członkostwo ulega zawieszeniu. Postanowienia § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3
Organy Klubu

§ 10

 1. Organami Klubu są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Zabronione jest łączenie stanowisk w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 3. Organy Klubu informują na bieżąco członków Klubu o podejmowanych uchwałach i podjętych decyzjach, jak również o sposobie załatwienia spraw skierowanych do nich przez członków Klubu.

§ 11

 1. Najwyższą władzą i organem stanowiącym Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie Statutu,
  2. uchwalanie programów, strategii i kierunków działalności Klubu,
  3. uchwalanie planu finansowego Klubu,
  4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności organów Klubu,
  6. udzielanie absolutorium Zarządowi,
  7. ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich płatności,
  8. przyjmowanie lub odmowa przyjęcia w poczet członków wspierających lub honorowych oraz skreślanie z listy członków wspierających lub honorowych,
  9. ustalanie znaków, pieczęci, herbów i symboli używanych przez Klub,
  10. decydowanie o innych sprawach istotnych dla funkcjonowania Klubu.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą również uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie wspierający oraz kandydaci na członków Klubu w okresie od dnia złożenia deklaracji członkowskich do dnia podjęcia decyzji przez organ Klubu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków.
 4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał.
 5. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane. Protokolanta wyznacza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały, może powołać członka zwyczajnego Klubu na stałą funkcję Protokolanta.
 7. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 12

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Zarząd ustala termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków i informuje o nich wszystkich członków w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż na 14 dni przed terminem obrad.
 3. Każdy członek może zgłosić do Zarządu uwagi do porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem obrad. Przyjęcie lub odrzucenie uwag do porządku obrad należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku.
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych członków zwyczajnych.
 6. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
 7. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w danym roku kalendarzowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie do 30 marca następnego roku. Postanowienia ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków i niespełnienia postanowień ust. 5 Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie później niż 60 dni po pierwszym terminie.
 9. W przypadku zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w trybie ust. 8 postanowienia ust. 5 nie mają zastosowania.

§ 13

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności nie cierpiących zwłoki.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem § 21 ust. 6:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Klubu.
 3. Każdy członek Klubu ma prawo wnioskować do Komisji Rewizyjnej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Zarząd wyznacza termin i miejsce obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2 lit. b i c. Termin obrad nie może być wyznaczony później niż na 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków obejmuje wyłącznie sprawy dla których zostało ono zwołane.
 6. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
 7. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków postanowienia § 12 ust. 5 nie mają zastosowania.

§ 14

 1. Organem wykonawczym Klubu jest Zarząd.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  4. przygotowywanie projektu planu finansowego przedstawianego Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  5. prowadzenie obsługi administracyjnej Klubu, z zastrzeżeniem ust. 7,
  6. powoływanie i odwoływanie Skarbnika oraz Sekretarza,
  7. współdziałanie ze Skarbnikiem przy prowadzeniu spraw finansowo-księgowych Klubu,
  8. sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu,
  9. przyjmowanie lub odmowa przyjęcia w poczet członków zwyczajnych oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych,
  10. zatrudnianie pracowników i zawieranie umów cywilno-prawnych.
 3. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków, w tym co najmniej:
  1. Prezes Zarządu,
  2. Wiceprezes Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Porządek obrad ustala Zarząd w oparciu o konieczne do rozpatrzenia sprawy.
 7. Zarząd, w drodze uchwały, może powołać członka zwyczajnego Klubu na stałą funkcję Sekretarza do prowadzenia spraw administracyjnych Klubu..

§ 15

 1. Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. badanie celowości, prawidłowości i zgodności z prawem całokształtu działalności Klubu i jego organów, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania planu finansowego Klubu za poprzedni rok kalendarzowy,
  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych oraz w sprawie skreślenia z listy członków.
  4. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami dotyczącymi wszelkich sfer działalności Klubu.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 3 członków, w tym co najmniej Przewodniczący.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo:
  1. występować o wyjaśnienia do Zarządu lub członków Klubu,
  2. przeprowadzać konsultacje z zewnętrznymi ekspertami.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 16

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 2. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały.
 3. Uchwała o wyborze członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa liczbę członków tych organów o której mowa w § 14 ust. 3 i § 15 ust. 3.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji pełnią swoje funkcje do chwili wyboru członków tych organów nowej kadencji.

§ 17

 1. Skrócenie kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
  1. odwołania z pełnionej funkcji przez Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały:
   1. na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych,
   2. w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, złożonej Walnemu Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem Zarządu,
  2. z mocy prawa, z chwilą ustania członkostwa z przyczyn określonych w § 9 ust. 1,
  3. w przypadku określonym w § 21 ust. 5.
 2. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 lit. a lub b, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Postanowienia § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 3. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków o którym mowa w ust. 2 obejmuje co najmniej rozpatrzenie wniosku o odwołanie z pełnionej funkcji o którym mowa w ust. 1 lit. a pkt i oraz wybór nowej osoby, która obejmie zwolnioną funkcję.
 4. Kadencja osoby wybranej w trybie określonym w ust. 3 kończy się wraz z upływem kadencji organu do której została wybrana.

§ 18

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Klubu upoważnieni są, z zastrzeżeniem ust. 4:
  1. Prezes Zarządu samodzielnie,
  2. dwóch członków Zarządu wspólnie,
  3. pełnomocnik wspólnie z jednym członkiem Zarządu.
 2. Zarząd może, w drodze uchwały, udzielić pełnomocnictwa członkowi zwyczajnemu do składania oświadczeń w imieniu Klubu.
 3. Do zaciągania przez Zarząd zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 1000 zł wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Do zawarcia umowy z członkiem Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 19

 1. Uchwały organów Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby osób w danym organie, o ile obowiązujące przepisy prawa lub inne uchwały nie stanowią inaczej.
 2. Głosowania są jawne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący obrady organu Klubu może zarządzić głosowanie tajne.
 3. Uchwały organów Klubu wchodzą w życie z chwilą podania ich do wiadomości członków w sposób zwyczajowo przyjęty, o ile obowiązujące przepisy prawa lub inne uchwały lub sama uchwała nie stanowią inaczej.
 4. W razie wątpliwości w zakresie ust. 3 ustala się, że uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział 4
Majątek i finanse

§ 20

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami majątku Klubu są składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, dochody z działalności statutowej, dochody z majątku Klubu, ofiarność publiczna i inne przewidziane prawem możliwe źródła jego pozyskania.
 3. Zarząd, w drodze uchwały, ustala zasady gospodarki finansowo-księgowej i politykę rachunkowości obowiązującą w Klubie.
 4. Sprawy finansowo-księgowe Klubu oraz kasę prowadzi Skarbnik, w porozumieniu z Zarządem.
 5. Zarząd, w drodze uchwały, powołuje Skarbnika na czas nieokreślony.
 6. Nie dopuszcza się łączenia funkcji Skarbnika z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

§ 21

 1. Do końca lutego danego roku Komisji Rewizyjnej:
  1. Zarząd przedstawia sprawozdanie z działalności za rok poprzedni,
  2. Skarbnik przedstawia sprawozdanie finansowe za rok poprzedni.
 2. Komisja Rewizyjna na podstawie sprawozdań o których mowa w ust. 1 wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi i Skarbnikowi za poprzedni rok kalendarzowy.
 3. Do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium stosuje się postanowienia § 19 ust. 1, udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz dla Skarbnika rozpatrywane jest odrębnie.
 4. Udzielenie absolutorium oznacza jednocześnie przyjęcie sprawozdania z działalności przedstawionego przez Zarząd oraz sprawozdania finansowego przedstawionego przez Skarbnika.
 5. Nieudzielenie absolutorium oznacza skrócenie kadencji i odwołanie wszystkich członków Zarządu z pełnionych funkcji, a także odwołanie Skarbnika z pełnionej funkcji.
 6. W przypadku określonym w ust. 5 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, postanowienia § 13 ust. 4, 5 i 6, § 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio, a postanowienia § 17 ust. 4 nie mają zastosowania.
 7. W przypadku określonym w ust. 5 Zarząd na najbliższym posiedzeniu powołuje nowego Skarbnika.
 8. W razie jednoczesnego odwołania Zarządu i Skarbnika w przypadku określonym w ust. 5, Skarbnika powołuje Zarząd wybrany w trybie ust. 6, a do czasu jego wyboru obowiązki Skarbnika wypełnia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 22

 1. Składki członkowskie są jednym ze źródeł majątku Klubu.
 2. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem każdego członka zwyczajnego.
 3. Gromadzenie składek członkowskich należy do Skarbnika.
 4. Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały, ustala wysokość składek członkowskich oraz zasady i terminy ich płatności.
 5. Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały, na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków zwyczajnych Klubu może uchwalić dodatkową składkę celową, określając jej cel, wysokość oraz zasady i termin płatności.
 6. W przypadku zaległości w opłacaniu składek członek może mieć ograniczony dostęp do urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu.
 7. Zarząd, w drodze uchwały, może umorzyć część lub całość składek członkowskich w przypadku wniosku członka umotywowanego:
  1. trudną sytuacją finansową lub osobistą,
  2. sfinansowaniem z własnych środków zakupu umundurowania, wydawnictw, materiałów lub urządzeń służącego do działalności w ramach Klubu.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić:
  1. Zarząd,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. grupa co najmniej 5 członków Klubu.
 3. Do podjęcia uchwały o której mowa w ust. 1 wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby osób mających prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w celu rozpatrzenia zmian w Statucie postanowienia § 12 ust. 8 i 9 nie mają zastosowania.

§ 23

 1. Klub ulega rozwiązaniu w przypadku:
  1. zmniejszenia się liczby członków zwyczajnych Klubu poniżej wymaganej ustawowej liczby,
  2. samorozwiązania,
  3. prawomocnego wyroku sądu o rozwiązaniu Klubu.
 2. Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały, może podjąć decyzję o samorozwiązaniu Klubu o której mowa w ust. 1 lit. b.
 3. Wniosek o podjęcie uchwały o której mowa w ust. 2 składa do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu co najmniej połowa członków zwyczajnych Klubu.
 4. Do podjęcia uchwały o której mowa w ust. 2 wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby osób mających prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 5. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w celu rozpatrzenia rozwiązania Klubu postanowienia § 12 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
 6. Uchwała o której mowa w ust. 2 określa:
  1. termin rozwiązania Klubu,
  2. osobę likwidatora,
  3. przeznaczenie majątku Klubu jaki pozostanie po zakończeniu procesu likwidacji.

 


Niniejszy statut obowiązuje od dnia 9 czerwca 2013 r.

 • uchwała nr WZ-08/03/11 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 20 marca 2011 r.
 • uchwała nr WZ-04/06/11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 26 czerwca 2011 r.
 • uchwała nr WZ-03/06/13 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 9 czerwca 2013 r.© 1999-2023 Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym − Wszystkie prawa zastrzeżone.