Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Wybierz kierunek jazdy:


Tramwajowa linia turystyczna
Aktualności
Informacje o Klubie
Władze i zespoły Klubu
Statut
Organizowane imprezy
Kronika działalności Klubu
Kronika imprez
Wydawnictwa


Władze i zespoły Klubu
Zarząd Klubu

- Prezes: Konrad Giejsztor
- Wiceprezes: Piotr Wiśniewski
- Członek: Jakub Drogoś
- Członek: Kamil Karpiński

Komisja Rewizyjna

- Przewodniczący: Dominik Wójcik
- Członek: Igor Masson
- Członek: Jakub Opic
(kadencja władz trwa od 8 lipca 2023 r.)

- Skarbnik Klubu: Aleksandra Starosta


Sekcje

Działalność Klubu opiera się na wyznaczonych sekcjach oraz doraźnie powoływanych zespołach roboczych. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z 16 stycznia 2011 r. w Klubie funkcjonują cztery sekcje: historyczna, taboru, ruchu i popularyzatorska.

Sekcja Historyczna

Jej zadaniem jest opieka nad Izbą Tradycji i Perspektyw oraz zbieranie i opracowywanie materiałów na temat historii transportu miejskiego w GOP podzielonych na następujące zagadnienia:

- linie komunikacyjne,
- tabor komunikacyjny (liniowy i techniczny),
- rozkłady jazdy,
- infrastruktura (torowiska, sieć trakcyjna, zasilanie),
- sterowanie ruchem i łączność,
- zajezdnie i warsztaty,
- dworce i przystanki,
- bilety i taryfy,
- umundurowanie,
- organizacja i zarządzanie.

Działalność Sekcji Historycznej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Sekcja Taboru

Jej zadaniem jest utrzymywanie taboru historycznego i elementów infrastruktury znajdujących się w posiadaniu bądź dyspozycji Klubu.

Koordynatorem Sekcji Taboru jest Igor Masson.

Sekcja Ruchu

Zajmuje się organizacją i obsługą imprez komunikacyjnych organizowanych przez Klub takich jak: przejazdy i imprezy ogólnodostępne oraz dla miłośników, przejazdy i imprezy zamknięte (dla wybranych grup), czy też wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Koordynatorem Sekcji Ruchu jest Jakub Drogoś.

Sekcja Popularyzatorska

Działania tej sekcji toczą się w dwóch trybach: pracy u podstaw oraz pracy badawczej. Pierwsza grupa osób zajmuje się gromadzeniem i opracowywaniem aktualnego stanu wiedzy na tematy związane z komunikacją. Druga część prac sekcji związana jest z badaniami, prowadzonymi w celu polepszenia funkcjonowania komunikacji w GOP. Członkowie sekcji dokonują pomiarów i analiz z zakresu inżynierii ruchu, ankietują też pasażerów. Wyniki badań są następnie przekazywane przedsiębiorstwom lub władzom miejskim - co kilkukrotnie dało już odpowiednie skutki. Członkowie sekcji organizują też wyjazdy na targi i wystawy branżowe, biorą udział w konferencjach naukowych itp.

Koordynatorem Sekcji Popularyzatorskiej jest Jakub Opic.

Pozostałe zespoły

Poza sekcjami wymienionymi powyżej, klubowicze w sposób mniej lub bardziej zorganizowany zajmują się również:

- fotografowaniem wszystkiego, co z transportem związane,
- kolekcjonowaniem biletów, pocztówek i innych rzeczy związanych z komunikacją miejską,
- tworzeniem makiet sieci tramwajowych dla programu BAHN,
- pisaniem oprogramowania komputerowego na szeroko rozumiany temat transportu zbiorowego,
- nawiązywaniem kontaktów z innymi hobbystami, a także z przedsiębiorstwami komunikacyjnymi w kraju i za granicą.
© 1999-2023 Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym − Wszystkie prawa zastrzeżone.